Vecrīga

Barikāžu dalībnieki Doma laukumā. Viļa Ivanovska foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Traktori aizšķērsojuši Riharda Vāgnera ielu. Vitālija Rutka foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Barikāžu dalībnieki Doma laukumā. Ilgvara Gradovska foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Vecrīgas tūrisma shēma ar Voldemāra Jaroņa zīmēto barikāžu izvietojumu. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Teofila Dreimaņa 1991. gada janvārī zīmēta Vecrīgas aizsardzības sistēmas barikāžu shēma. Latvijas Kara muzeja krājums.

Voldemārs Jaronis 1991. gada janvārī pie barikādes Herdera laukumā Vecrīgā. 1991. gada barikāžu muzeja krājums. Foto autors nezināms.

Karte – shēma ar Vecrīgas aizsardzības 3. sektora vadītāja atzīmēm. Shēma – karte ietver Kaļķu ielu līdz Doma laukumam. Shēmā atzīmēta barikāžu vieta. Šis ir 3. aizsardzības sektors. Latvijas Kara muzeja krājums.

Vecrīgas aizstāvju sastādīts un lietots telefonu numuru saraksts. Norādīti barikāžu dalībniekiem svarīgākie telefoni, uz kuriem zvanīt vajadzības gadījumos. Latvijas Kara muzeja krājums.

M. Ekšteina caurlaide uz LR Augstākās Padomes ēku. Ar A. Geidāna parakstu. Caurlaide izdota 16.01.1991. + M. Ekšteina aizpildīta barikāžu dalībnieku anketa. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

LR Īpašo brīvprātīgo kārtības sargu vienību Teikas nodaļas grupas saraksts, kas apsargāja Radiokomiteju. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

LR Īpašo brīvprātīgo kārtības sargu vienību Teikas nodaļas grupas komandiera Valda Bračuļa shēma Radiokomitejas 1. stāva aizsardzības sistēmas plāns. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.


Vecrīga

Vecrīgas barikādēm bija īpaša nozīme, jo tās kalpoja tā laika Latvijas parlamenta – Augstākās padomes un Latvijas Radio mājas aizsardzībai, kas bija galvenais informēšanas un lielo cilvēku masu sargājamos objektos pārvaldīšanas līdzeklis. Sākotnēji militārais eksperts Voldemārs Jaronis barikādes zīmēja uz Vecrīgas tūrisma kartes, jo nekas cits vienkārši nebija pieejams. Vecrīgas aizsardzības sistēma sastāvēja no trim aizsardzības lokiem: ārējā lielā loka, kas aptvēra gandrīz pusi vecpilsētas teritorijas un diviem iekšējiem lokiem, ap Augstāko padomi un ap Doma laukumu un Radio māju. Lokus veidoja smagā autotransporta aizsprosti un no dažādiem materiāliem veidotas barikādes, kuras vēlāk papildināja dzelzsbetona bloku sienas. Loki bija sadalīti 7 sektoros un 44 posteņos, katram sektoram un katram postenim bija savs priekšnieks un priekšnieka vietnieks, katrai barikādei bija komandieris. Vecrīgas sistēma bija Augstākās padomes aizsardzības štāba un tam pakļautā Operatīvā štāba, kuru vadīja Augstākās padomes deputāts Odisejs Kostanda, pārziņā. Katru dienu Operatīvajā štābā notika sektoru vadītāju un barikāžu komandieru sanāksmes, štābam bija tieši radio sakari ar katru posteni. Par atbildīgajiem objektu aizsardzības organizēšanā no LTF valdes tika nozīmēti Juris Strīpnieks un Aivars Bernāns. Par cilvēku un apgādes koordinēšanu Vecrīgā līdzatbildīgas bija Rīgas pilsētas Centra un Kurzemes rajonu LTF nodaļas.

Old Riga

The barricades of Old Riga were of specific importance because they served to defend  the then Latvia Parliament – the Supreme Council and the House of the Latvian Radio. The Radio was the main means of information exchange and management of the activities of large amount of people at the enterprises to be defended. Initially, the military expert Voldemars Yaronis drew barricade location on the tourist map of Old Riga, simply because nothing else was available. The Old Riga defense system consisted of three defense circles: the outer great circle, which covered almost half of the Old Town territory, and two inner circles, around the Supreme Council and around the Dome Square and the Radio House.
The circles were formed by barriers of heavy duty vehicles and barricades made of various materials, which were later supplemented by reinforced concrete block walls. The circles were divided into 7 sectors and 44 positions, each sector and each position had its own chief and deputy chief, each barricade had a commander. The Old Riga system was under the control of the Defense Staff of the Supreme Council and the subordinate Operational Headquarters headed by Odyssey Kostanda, a deputy of the Supreme Council. Meetings of sector leaders and barricade commanders took place at the Operational Headquarters every day, and the headquarters had direct radio communication with each post. Yuris Stripnieks and Aivars Bernans were appointed from the LPF Board as responsible for organizing the defense of establishment. The LPF departments of the Riga City Center and Kurzeme districts were co-responsible for the coordination of people and supply delivery to Old Riga.