Ministru padome

Barikāde Brīvības bulvāra un Elizabetes ielas stūrī. Gunāra Bindes foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

LR Ministru padomes centrālās ieejas Brīvības bulvārī aizsardzība. Viļa Ivanovska foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

1991. gada janvāri zīmēta LR Ministru padomes aizsardzības shēma. Latvijas Kara muzeja krājums.

Barikāžu aizstāvji pie ugunskura Brīvības bulvārī. Ilgvara Gradovska foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Vairākās rindās izvietotas smagās kravas automašīnas barikādē Brīvības bulvārī. Viļa Ivanoska foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.


Ministru padome

Par Ministru padomes aizsardzību kopumā bija atbildīgs Valdības apsardzes priekšnieks pulkvežleitnants Andris Bunka, viņa pārziņā bija visi iesaistītie milicijas darbinieki un neapbruņotie civilie brīvprātīgie aizstāvji, kurus organizēja iekšlietu dienesta majors Juris Vectirāns. Iekšpusē esošo neapbruņoto aizstāvju Koordinācijas štābu maiņās vadīja Jānis Štokmanis un Viktors Valainis. Pie ieejas durvīm iekšpusē tika izvietoti smilšu maisi ar pozīcijām bruņotiem milicijas darbiniekiem, starp logu rāmjiem tika ievietotas finiera plāksnes, no iekšpuses nosegtas ar drāšu tīklu. Nakts stundās aizstāvju grupas pārvietojās pa trepēm no viena stāva uz otru, lai radītu iespaidu par lielu cilvēku skaitu ēkā. Ministru padomes iekšējā apsardzē ik dienas piedalījās vairāki simti cilvēku no visas Latvijas, ievērojama daļa no viņiem bija neapbruņoto Īpašo kārtības sargu vienību dalībnieki.
Ministru padomes ārējās aizsardzības organizēšana, sadalot LTF 12. janvāra Domes sēdes laikā stratēģiski svarīgos objektus, tika uzticēta Zigfrīdai Teikmanei, LTF Tramvaju trolejbusu pārvaldes nodaļas vadītājai. Viņas izveidotajā štābā darbojās Valentīns Maculēvičs, Andris un Valdis Zaķi, Ģirts Ozoliņš un Viesturs Karjuss. Ministru padomes ārējā apsardzē izveidoja četrus galvenos posteņus pie ieejām. Ārējā apsardzē dienā dežurēja 400 – 500, naktī 700 – 750 barikāžu aizstāvju. Apkārt Ministru padomes ēku kompleksam vairākās rindās bija izvietotas desmitiem ar kravām pielādētas smagās automašīnas. Apkārtni novēroja no posteņiem Andreja Upīša muzejā un citās tuvumā esošās ēkās, saņēma informāciju par OMON vienību parādīšanos no cilvēkiem, kas dežurēja pie logiem savās mājās, galvenajās Rīgas ielās. Štāba pārziņā bija vienība, kura rūpējās par kārtību, tika regulāri veikta apkārtējo kvartālu patrulēšana.

Council of Ministers

Lieutenant Colonel Andris Bunka, the Chief of the Government Security, was responsible for the overall defence of the Council of Ministers. In his charge were also the militia officers and unarmed civilian volunteers organized by Major Yuris Vectirans of the Interior Service. The Coordination Headquarters of the Unarmed Guards inside were headed by Yanis Shtokmanis and Viktors Valainis working in shifts. Inside, at the entrance door sandbags with positions for armed militiamen were placed, veneer plates were placed between the window frames, covered with wire mesh from the inside. During the night, groups of defenders moved up and down the stairs from one floor to another to give the impression of a large number of people inside the building. Several hundred people from all over Latvia ensured defence inside of the Council of Ministers every day, a significant part of them were members of the unarmed Special Law Enforcement Units.
At the LPF Council meeting on January 12 the strategically important objects were devided and the organization of the external defense of the Council of Ministers was entrusted to Zigfrieda Teikmane, the head of the LPF Tramway Administration Department. Valentins Maculevichs, Andris and Valdis Zakis, Girts Ozolinsh and Viesturs Karjuss worked in the headquarters established by her. The Council of Ministers set up four main posts at the entrances. In the outside Guard. 400-500 barricade defenders were on duty during the day and 700-750 during the night. Dozens of loaded trucks were parked in several rows around the building complex of the Council of Ministers. The surroundings were under observation from posts in the Andrejs Upitis Museum and other nearby buildings, and information was received about the appearance of OMON units from people who kept vigil in their homes in the main streets of Riga. The headquarters was in charge of maintaining of order and they patrolled the surrounding areas on a regular basis.