Telefonu centrāle

Shēma ar barikāžu apsardzes posteņu izvietojumu pie Rīgas Telegrāfa un telefona centrāles. Ar burtu B apzīmētas barikādes kvartālu norobežojošo ielu krustojumos.
Zīmēja V.Karjuss, objektā izvietotās Īpašo kārtības sargu vienības priekšnieks. Latvijas Kara muzeja krājums.

Barikāžu dalībnieki pie Telefoncentrāles. Viļa Ivanovska foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Barikāžu dalībnieku pūlis, smagā autotehnika nobloķējusi Dzirnavu ielu. Viļa Ivanovska foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.


Telefonu centrāle

Rīgas telegrāfa un telefona centrāles Dzirnavu ielā 105 aizsardzību vadīja Jānis Ambainis, Gunārs Bitmanis un Ivars Kalviņš, kurš ar zinātniekam raksturīgo precizitāti izveidoja barikāžu struktūru, sadalīja aizstāvjus grupās un veica to instruktāžu, izvietoja posteņus. Koordinācijas centrs un atpūtas telpas atradās Berga bazārā. Dzirnavu un Pērses ielu krustojumus ar Marijas un Krišjāņa Barona ielām bloķēja smagā tehnika, prettanku eži, ieeju centrālē sargāja dzelzsbetona bloku siena. Nelielas mobilas aizsargvienības bija gatavas doties palīgā kritiskajās vietās, novērotāji pilsētā ziņoja par armijas un OMON vienību kustību.

Telephone Exchange

The defence of the Riga Telegraph and Telephone Exchange at 105 Dzirnavu Street was managed by Yanis Ambansis, Gunars Bitmanis and Ivars Kalvinsh, who created the structure of the barricades with precision characteristic to scientists: they split the defenders into groups, instructed them, and placed in positions. The coordination center and lounges were located in the Berga Bazaar. The intersection of Dzirnavu and Perses streets with Maria and Krishyana Barona streets crossing were blocked with heavy-duty transport, anti-tank hedgehogs, and the entrance to the central building was protected by a reinforced concrete block wall. Small mobile defense units were ready to help in critical areas, observers in the city reported about the movement of the army and OMON units.