Liepāja. Kuldīga. Ulbroka

Barikādes pie laikraksta “Kurzemes vārds” redakcijas Pasta ielā. Andra Gertsona foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Liepājnieki sargājot pilsētas valdi. Andra Gertsona foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Smagā tehnika barikādē Rožu ielā.  Andra Gertsona foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Barikādes pie Kuldīgas Radiotorņa. Gunta Eidas foto. Kuldīgas novada muzejs.

Smagā lieljaudas tehnika Kuldīgā Liepājas ielā. Gunta Eidas foto. Kuldīgas novada muzejs.

Barikādes Kuldīgā pie sakaru mezgla Liepājas ielā 34. Gunta Eidas foto. Kuldīgas novada muzejs.

Ulbrokas radio torņa aizsardzības shēma. Latvijas Kara muzeja krājums.

Smagā lieljaudas tehnika barikādēs pie Ulbrokas radiotorņa. Armanda Igauņa foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Ulbrokas radiotorņa aizstāvji pie ugunskura. Armanda Igauņa foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Ulbrokas barikāžu aizstāvju pašrocīgi  izgatavotie mieti pašaizsardzībai. Armanda Igauņa foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.


Liepāja

Barikādes Liepājā sāka veidoties naktī no 14. uz 15. janvāri, uzreiz pēc Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļas valdes sēdes. Pirmo barikādi uzcēla Rožu ielā pie pilsētas valdes. Pēc tam barikādes un apsardzi, kas dežūrēja diennakti, ierīkoja arī pie abu laikrakstu redakciju ēkas un pasta Radio ielā, kā arī pie televīzijas torņa Celtnieku ielā un norīkoja posteņus uz tiltiem.

Kuldīga

Ap Kuldīgas raidstaciju, kas atradās 6 kilometru attālumā no pilsētas, sabraukušie lauku ļaudis izveidoja no smagās lieljaudas tehnikas būvētu aizsardzības loku, dežūrās katru diennakti piedalījās ap 700 cilvēku. Latvijas Radio bija slepens plāns sākt raidīt no Kuldīgas, ja tiktu ieņemta Radiomāja Doma laukumā Rīgā. Pilsētā kuldīdznieki cēla barikādes Liepājas ielā pasta un sakaru mezgla aizsardzībai.

Ulbroka

Rīgas radiostacija atradās Ulbrokā, kur bija 125 metrus augsts radiotornis raidīšanai vidējo viļņu diapazonā, kuru izmantoja Latvijas Radio programmu pārraidei. LTF 12. janvāra Domes sēdē, sadalot sargāšanai stratēģiski svarīgos valsts objektus, par Ulbrokas radiostacijas aizsardzību vēl nerunāja. Ar Ulbrokas radiostacijas sargāšanas iniciatīvu Latvijas Tautas frontes Koordinācijas centrā griezās Jānis Ambainis, viens no Telefona un telegrāfa centrāles Dzirnavu ielā 105 aizsardzības organizatoriem. 14. janvāra rītā smagās automašīnas un lieljaudas lauksaimniecības tehnika jau bija ieņēmusi savas vietas, nosprostojot visas pieejas radiotornim. Cilvēku plūsmas koordinēšanu veica LTF Rīgas rajona koordinācijas centrs, izveidots jau 13. janvāra vakarā, kuru vadīja Ilgonis Šteinbergs.

Liepaja

In Liepaja barricades emerged on the night of January 14-15, immediately after the meeting of the board of the Liepaja branch of the Latvian People’s Front. The first barricade was built on Rozhu Street near the city municipality. After that, barricades and security guards, who were on duty around the clock. Barricades were also installed at the editorial office building and post office on both Radio Street, as well as at the television tower on Celtnieku Street, and posts were placed on bridges.

Kuldiga

Around the Kuldiga radio station, located 6 kilometers outside the city, the rural people formed a protection circle built of heavy-duty lorries, about 700 persons participated in the on-call duty every day. The Latvia Radio had a secret plan to start broadcasting from Kuldiga if the Riga Radio House in Dome Square were occupied. Kuldiga residents built barricades in Liepaja Street to guard the post office and communication hub.

Ulbroka

The Riga radio station was located in Ulbroka. There was a 125-meter-high radio tower for transmitting in the medium-wave range, which was usually used for the transmission of Latvia Radio programs. At the January 12 meeting of the LPF City Council, when distributing the strategically important state objects for defense, the defense of the Ulbroka radio station was not discussed yet. Yanis Ambainis, one of the security organizers of the Telephone and Telegraph Center at 105 Dzirnavu Street, approached the Coordination Center of the Latvia People’s Front with the initiative to provide defence to the Ulbroka radio station. On the morning of January 14, trucks and heavy-duty agricultural machinery blocked all access to the radio tower. The flow of people was coordinated by the LPF Riga District Coordination Center, established on the evening of January 13, headed by Ilgonis Shteinbergs.