Objektu aizsardzības organizācija

Barikāžu aizstāvji no Bauskas sargā Televīzijas torni Zaķusalā.  Viļņa Kurpīša foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Dežurantu saraksts Tukumā.
1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Lestenes ciema deputātu padomes izpildkomitejas veidlapa ar piezīmēm par 1991. gada janvāra notikumiem. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Balvu rajona tautas deputātu padomes 1991. gada 14. janvāra sēdes protokols. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

LR Augstākās padomes prezidija rīkojums par LR Augstākās padomes štāba izveidi ar A. Gorbunova un I. Daudiša parakstiem. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

O. Kostandas rīkojums 1991. gada 18. janvārī. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Barikāde Zirgu ielā. Leonīda Brušteina kinokadrs. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Tēlnieka O. Feldberga “aizdotie” granīta bloki barikādē Jēkaba ielā. Andreja Pebo foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Kontaktnumuri. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Šifri un kodi. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Vecrīgas barikāžu aizstāvju novērojumu žurnāla lappuse. 1991. gada barikāžu muzeja krājums. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Dežūru grafiks.1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Kirova rajona družiņņiku grafiks. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Smagās tehnikas veidota barikāde Jēkaba un Torņa ielu stūrī pie LR Augstākās padomes. Alekseja Popova foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Lieljaudas tehnika barikādē Mazajā pils ielā pirms Pils laukuma. Alekseja Popova foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Lielie traktori barikādē Kaļķu un Tirgoņu ielu stūrī. Alekseja Popova foto. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.

Lauksaimniecības tehnikas izvietošanas žurnāls, kur uzskaitītas tehnikas vienības Rīgas objektos. 1991. gada barikāžu muzeja krājums.


Objektu aizsardzības organizācija

Latvijas tautas Frontes Dome 12. janvārī sadalīja sargājamos stratēģiskos objektus Latvijas novadu LTF nodaļu starpā, nozīmēja koordinējošās Rīgas rajonu LTF nodaļas un par katru objektu atbildīgos LTF valdes locekļus. Reģionālo LTF nodaļu vadītāji sastādīja brīvprātīgo sarakstus un kopā ar vietējo varu rūpējās par cilvēku plūsmas un to apgādes nodrošināšanu, lai uzticētie objekti visu laiku būtu pienācīgi apsargāti. LTF koordinācijas centrs Rīgā bija atbildīgs par cilvēku plūsmu uz sargājamiem objektiem un viņu apgādi visas Latvijas mērogā.
KURZEMES NOVADAM paredzēja LR AUGSTĀKĀS PADOMES un LATVIJAS RADIO aizsardzību, koordinējošās – Rīgas pilsētas Centra rajona un Kurzemes priekšpilsētas LTF nodaļas. Atbildīgie LTF valdes locekļi – Juris Strīpnieks un Aivars Bernāns.
VIDZEMES NOVADAM un JŪRMALAS PILSĒTAI uzticēja LR MINISTRU PADOMES un RĪGAS TELEGRĀFA TELE- FONA CENTRĀLES aizsardzību. Koordinējošās – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas LTF nodaļu apvienība un Ziemeļu priekšpilsētas LTF nodaļa. Par objektiem atbildīgie LTF valdes locekļi – Roberts Milbergs un Ilze Cielava.
ZEMGALES un LATGALES NOVADIEM bija jāsargā LATVIJAS TELEVĪZIJAS STUDIJA un TELEVĪZIJAS TORNIS. Drīz Zaķusalas objektiem pievienojās LATVIAS RADIO RAIDSTACIJA un TORNIS ULBROKĀ. Aizsardzību koordinēt tika uzdots Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas un Rīgas rajona LTF nodaļām. Atbildīgie par objektu aizsardzību bija LTF valdes locekļi Ainārs Bašķis, Jānis Ruško un Juris Kokins.
Uzzinot par traģēdiju Viļņā, kur 13. janvārī, plkst. 03.30, padomju tankiem un desantniekiem uzbrūkot Televīzijas torņa aizstāvjiem iet bojā 14 cilvēki, vairāk kā 500 ievainoti, plkst. 04.45 ar šo ziņu Latvijas Radio uzstājās LR Augstākās padomes priekšsēdētāja vietnieks Dainis Īvāns un aicināja cilvēkus pulcēties Doma laukumā Augstākās padomes aizsardzībai. Agri no rīta Augstākajā padomē pulcējās deputātu grupa – J.Dinēvičs, J.Škapars, T.Jundzis un citi. Deputāts Odisejs Kostanda izsacīja priekšlikumu celt barikādes. Jēdzienam “stratēģiski svarīgo objektu aizsardzība” pievienojās vārds “barikādes”. Pieaicinātie militārie speciālisti, atvaļinātie virsnieki, Latviešu strēlnieku apvienības biedri V. Jaronis, A. Pļaviņš, F. Justs, J. Baškers un citi sāka veidot Vecrīgas aizsardzības sistēmu. LR Augstākās padomes prezidijs izdeva rīkojumu par Augstākās padomes Aizsardzības štāba izveidošanu. Par tā vadītāju kļuva Augstākās padomes priekšsēdētāja vietnieks A.Krastiņš, par vietniekiem – deputāti T. Jundzis un O. Kostanda. Ar A. Krastiņa rīkojumu nodibināja Augstākās padomes aizsardzības koordinācijas centru vai Operatīvo štābu, kuru vadīja Odisejs Kostanda, tam tika izveidotas struktūrvienības, kas koncentrējās Vecrīgas objektu aizsardzībai.
13. janvāra rītā Lauksaimniecības ministrs D. Ģēģers un Satiksmes ministrs J. Janovskis deva mutiskus rīkojumus savu ministriju pakļautībā esošo uzņēmumu vadītājiem virzīt smago lieljaudas tehniku uz Rīgu. LR ministru padomes priekšsēdētājs I.Godmanis to atbalstīja. LR Lauksaimniecības ministrijā tika izveidots ministram pakļauts Smagās lieljaudas tehnikas izvietošanas stratēģiskajos objektos koordinācijas centrs, kuru vadīt uzticēts A. Zosulim. Koordinācijas centrs uzņēmās atbildību par smago tehniku barikādēs, tās nomaiņu, apgādi ar degvielu un rezerves daļām, visus ar to saistītos izdevumus sedza valdība un uzņēmumi, kuriem tehnika piederēja. Tika uzturēta cieša sadarbība ar LTF Koordinācijas centru, LR Augstākās padomes aizsardzības un īpašo brīvprātīgo kārtības sargu štābiem.

Coordination of the Defence of Establishments

Coordination of the Defence of Establishments On January 12, the Latvian People’s Front Council divided the strategic establishments for defense among the LPF divisions of the Latvia regions, appointed the coordinating LPF divisions of the Riga districts and the members of the LPF board responsible for each establishment. The heads of the regional LPF divisions drew up lists of volunteers and, together with the local authority, took care of the flow of people and their supply so that the establishments entrusted to them were properly guarded at all times. The LPF Coordination Center in Riga was responsible for the flow of people to the guarded establishments and their supply throughout Latvia.
KURZEME REGION was envisaged for the defense of the SUPREME COUNCIL of the Republic of Latvia and the LATVIA RADIO. Riga City Center District and Kurzeme Suburb defense was coordinated by LPF Branches. Responsible were members of the LPF Board – Yuris Stripnieks and Aivars Bernans.
ZEMGALE AND LATGALE COUNTIES were responsible for the defence of the LATVIA TELEVISION STUDIO and the TELEVISION TOWER. LATVIA RADIO STATION AND the TOWER ULBROKA the objects of Zakusala were soon added to them. The LPF branches of Latgale suburb of Riga and branches of LPF Riga region were responsible for coordination of defense activities. The members of the LPF Board Ainars Bashkis, Yanis Rushko and Yuris Kokins were responsible for the defense activities.
When the news spread about the tragedy in Vilnius, where on January 13 at 3:30 p.m. Soviet tanks and paratroopers attacked television tower defenders, killing 14, more than 500 wounded, at 04:45 pm, Dainis Ivans, Deputy Chairman of the Supreme Council of the Republic of Latvia, broadcast an announcement on the Latvia Radio and summoned people to gather in the Dome Square for the defense of the Supreme Council. A group of deputies Y.Dinevich, Y.Shkapan, T.Yundzis and others came together in the Supreme Council in the early morning and deputy Odysseus Kostanda proposed raising barricades.
The word “barricades” was added to the concept of “defense of strategically important establishments”. The invited military specialists, retired officers, members of the Latvian Riflemen’s Association V.Yaronis, A.Plavinsh, F.Yusts, J. Bashkers and others began to shape the Old Riga defense system. The Presidium of the Supreme Council of the Republic of Latvia issued an order on the formation of the Operational Staff of the Supreme Council. The Deputy Chairman of the Supreme Council A.Krastinsh became its head, T.Yundzis and O.Kostanda became his assistants. By the order of A. Krastinsh, the Defense Coordination Center of the Supreme Council or the Operational Headquarters was established, headed by Odyssey Kostanda, and structural units were established for it, which focused on the defense of Old Riga enterprises.
On the morning of January 13, the Minister of Agriculture D.Gegers and the Minister of Transport Y.Yanovskis gave oral orders to the managers of the companies subordinated to their ministries to move heavy-duty vehicles to Riga. The Chairman of the Council of Ministers of the Republic of Latvia I.Godmanis supported it. In the Ministry of Agriculture of the Republic of Latvia, a coordination center was established for the deployment of heavy duty vehicles for defense of Strategic Establishments, subordinated to the Ministry, and A.Zosulis was appointed to manage it. The coordination center took responsibility for the heavy-duty vehicles in the barricades, their replacement, supply of fuel and spare parts, all related costs were borne by the government and the companies that owned the equipment. Close co-operation was maintained with the LPF Coordination Center, the headquarters of the Defense and Special Volunteer Guards of the Supreme Council of the Republic of Latvia.